Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website www.zita.be. Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Mass Transit Media N.V. (hierna METRO), Herkenrodesingel 10, 3500 Hasselt BE 0472.432.659. Voor meer informatie, klachten of inschrijving op een nieuwsbrief, kunt u een mail sturen naar [email protected].

Gebruik van de website door de gebruiker
De website en al haar onderdelen/inhoud is beschermd door intellectuele rechten en behoren Metro of derden toe. De site is tevens een databank beschermd door het auteursrecht en de wetgeving in verband met de bescherming van databanken. Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Metro de op en via deze website aangeboden informatie geheel of gedeeltelijk op te slaan (anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.
U verbindt zich er ondermeer toe:

  • De informatie op de website niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken, noch op een wijze die directe of indirecte schade kan toebrengen aan Metro, aan de met Metro verbonden ondernemingen of aan derden of bezoekers van de website.
  • De website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging, zoals onder meer, doch niet uitsluitend, de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
  • Geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet of minder efficiënt wordt gemaakt.
  • De website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is (met inbegrip van maar niet beperkt tot materiaal met een lasterlijk, obsceen, racistisch of bedreigend karakter)
  • De website niet te gebruiken voor posting en transmissie van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden zonder hiervoor een voorafgaandelijke toestemming aan Metro te vragen, behalve indien daarom verzocht werd door de ontvanger.
  • Geen onnodige, herhaaldelijke of irrelevante reacties te plaatsen, die klachten veroorzaken bij andere gebruikers van de website

Persoonsgegevens
Met het invullen en versturen van een bestelformulier, een online registratieformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Metro toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van Mass Transit Media N.V. met het oog op een geautomatiseerde gebruikersprofilering, klantenbeheer, marktonderzoek en direct mail per post. De verstrekte gegevens kunnen voor deze doeleinden worden doorgegeven aan de met Metro contractueel verbonden ondernemingen. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot [email protected].

Metro verzamelt persoonsgegevens en informatie naar aanleiding van de adserving activiteiten van Pebble Media en het verstrekken van content door Metro. Uw elektronische contactgegevens kunnen worden gebruikt voor de activiteiten van Pebble Media en kunnen aan derden worden doorgegeven, indien u hiermee voorafgaandelijk heeft ingestemd. U heeft recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U heeft eveneens het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet dienaangaande richten aan [email protected]. Metro kan uw identificatiegegevens en uw verkeersgegevens bijhouden teneinde aan haar wettelijke verplichting te voldoen betreffende de bewaring van dergelijke gegevens. Verkeersgegevens zijn technische gegevens die Metro verwerkt voor het realiseren van een communicatiedienst of voor het factureren van een dergelijke communicatiedienst. Uw identificatiegegevens en verkeersgegevens kunnen uitzonderlijk door Metro aan de politiediensten en aan de onderzoeksdiensten worden overgemaakt, binnen de door wet voorziene voorwaarden en garanties.

Automatisch vergaarde niet-persoonlijke informatie
Metro kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de Metro-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Deze gegevens kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren.

Cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen automatisch zogenaamde ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de gebruikers en kunnen eveneens worden gebruikt om u aanbiedingen en promoties te tonen of mee te delen betreffende producten en diensten die u kunnen interesseren. Bij de meeste internetbrowsers kunt u cookies van uw harde schijf verwijderen, cookies afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een cookie geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of help-functie van uw internetbrowser voor meer details. Indien u tijdens een bepaald bezoek aan de site instemt met het gebruik van cookies, kunnen deze cookies eventueel verder worden gebruikt bij volgende verbindingen met de site.

Informatie op de website
De informatie, software, producten en diensten (“informatie”) die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Metro staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie. De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie. Metro is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen, en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken. Metro behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

Links naar andere websites of naar deze site
Deze website kan hyperlinks naar websites of naar webpagina’s van derden en andere partijen bevatten, of daar op een andere manier naar verwijzen. Metro heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van links door Metro houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.
Het aanleggen van hyperlinks naar deze website is toegestaan en dit naar alle pagina’s van deze website.

Adviezen via de website
Indien er via de website rechtstreeks of onrechtstreeks adviezen worden gegeven voor het nemen van medische, juridische, financiële of andere persoonlijke of zakelijke beslissingen, dan worden deze adviezen zonder vorm van garantie gegeven en zonder dat Metro hiervoor aansprakelijk kan gesteld worden.

Meldingsplicht
U wordt verzocht om Metro op de hoogte te brengen van enige onwettelijke inhoud die via de website beschikbaar wordt gesteld zodat Metro de nodige maatregelen kan nemen. De gebruiker kan hiervan eveneens rechtstreeks aangifte doen, onder meer bij het Centraal Meldpunt van de Computer Crime Unit (www.gpj.be). Metro heeft bovendien het recht om elke content of foto, waarvan het discretionair beoordeelt dat het om een weergave van illegale activiteiten gaat of waarvan het oordeelt dat de inhoud illegaal is, eenzijdig van de servers te verwijderen zonder dat het op enige wijze aansprakelijk kan zijn voor enige schade die uit deze verwijdering zou kunnen voortvloeien en zal Metro de bevoegde overheid inlichten.

Aansprakelijkheid & GarantiesDe website wordt u aangeboden in de toestand waarin hij zich bevindt en die door u is gekend. U erkent en aanvaardt dat noch Metro noch de leveranciers of ontwerpers van de software of inhoud die deel uitmaakt van de website enige garantie kunnen geven betreffende de rechtmatigheid, kwaliteit, functionaliteit, afwezigheid van gebreken of besmettend materiaal (waaronder virussen, “ worms”, “ trojan horses”, “ logic bombs” en dergelijke) noch betreffende de beschikbaarheid van de website of van de inhoud van de website.

Eigen risico
U staat zelf in voor de apparatuur en de software die noodzakelijk is om u op de website aan te sluiten en voor de configuratie van deze apparatuur en software. Aanpassingen van de configuratie van uw apparatuur en/of software worden steeds op uw risico uitgevoerd. Het downloaden van content is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zelf. Elke schade aan de computer, hardware en software van de gebruiker en die het gevolg zou zijn van het downloaden content door de gebruiker, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.

Aansprakelijkheid van Metro

Metro is alleen aansprakelijk voor haar zware of opzettelijke fout. De aansprakelijkheid van Metro is in elk geval beperkt tot het herstellen van de voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade die U heeft geleden, met uitsluiting van, maar niet beperkt tot, alle indirecte of immateriële schade zoals zakelijk verlies, inkomens- of winstderving, verlies of beschadiging van gegevens en supplementaire kosten. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Metro beperkt tot een maximaal bedrag van 100 EUR per gebruiker, per schadegeval en/of per reeks schadegevallen met eenzelfde oorzaak, ook al treft deze reeks schadegevallen verschillende gebruikers.

De inhoud van de communicatie die u via uw account verwezenlijkt en tot stand brengt blijft in alle gevallen uw eigen verantwoordelijkheid en Metro wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien, noch kan Metro aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van doorgezonden of ontvangen communicatie van welke aard ook.

Metro werkt samen met externe partners om bepaalde informatie en diensten via deze site aan te bieden. Metro kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schendingen van de wet, intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden door dergelijke partners en wijst elke aansprakelijkheid hieromtrent uitdrukkelijk af.

Overige bepalingen
In het geval één of meerdere bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn of worden, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet en zal de ongeldige of nietige bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als mogelijk de bedoeling benadert van de ongeldige of nietige bepaling.

Metro kan deze gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment wijzigen mits publicatie en kennisgeving hiervan op haar website De gewijzigde voorwaarden treden in werking vanaf publicatie op de website. Uw akkoord met deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden blijkt uit het verder gebruik van de website door de gebruiker.